گروه صنعتی و تولیدی امیرنیا | Amirnia
خط ویژه کارخانه: 3165-041
ArabicEnglishPersian

واحد نمونه کیفی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 1394

واحد نمونه کیفی استاندارد استان سال 1393

 

واحد نمونه کیفی طرح توسعه نمونه صنعتی سال 1393

 

واحد نمونه کیفی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 1393

 

واحد نمونه کیفی استاندارد سال 1392

واحد نمونه استان آذربایجان شرقی سال 1391

 

واحد نمونه کیفی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 1390

 

واحد نمونه صنایع خودرو نیروی محرکه سال 1390

 

واحد نمونه صنعتی سال 1389

واحد تولیدی نمونه سال 1387

واحد کیفی نمونه سال 1383

تندیس کیفیت در روز جهانی استاندارد سال 1381

واحد نمونه کیفی سال 1383

صد برند برتر استان آذربایجان شرقی

تندیس کارآفرین برتر

گواهی کیفی گروه تولیدی صنعتی امیرنیا

 

Design And Design and Manufacturing of Ball Joint

 

دانلود و مشاهده Certificate

گواهی کیفی گروه تولیدی صنعتی امیرنیا

 

Design And Design and Manufacturing of Ball Joint

 

دانلود و مشاهده Certificate

گواهی کیفی گروه تولیدی صنعتی امیرنیا

 

Design And Design and Manufacturing of Ball Joint

 

دانلود و مشاهده Certificate