همزمان با روز جهانی استاندارد، شرکت تولیدی صنعتی امیرنیا گواهینامه واحد نمونه کیفی را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی دریافت کرد. پیش از این نیز به همین مناسبت لوح سپاسی از سوی استاندار آذربایجان شرقی آقای دکتر بیگی به شرکت امیرنیا اعطا شده بود. گفتنی است در روز صنعت معدن طی مراسمی شرکت امیرنیا بعنوان واحد نمونه کیفی انتخاب شد.