شرکت تولیدی صنعتی امیرنیا در راستای اهداف کیفی خود مطابق با « الزامات قطعه ایمنی ساپکو » از سوی شرکت ساپکو آدیت شد و موفق به اخذ گواهینامه تولید قطعه ایمنی (سیبک اکسل جلو، چپقی راست و چپ سیبک فرمان) از این شرکت گردید. گفتنی است پیش از این امیرنیا گواهینامه کیفی ساپکو را نیز دریافت کرده بود.